สารมหาพรต ของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส  
  สารมหาพรต ของพระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี  
  มหาพรต คือ?  
  มหาพรตกับคริสตชน  
  พระคริสตเจ้ากับจิตตารมณ์มหาพรต  
  การจำศีลที่ไม่ถูกต้อง การจำศีลที่ถูกต้อง  
  เดินทางกางเขน ออนไลน์  
  พระวาจาเพื่อการถือศีลอด  
  พระวาจาเพื่อการพลีกรรม  
  พระวาจาเพื่อการภาวนา